PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa ochrony środowiska, w szczególności:

  • sporządzanie opinii oraz reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
  • sporządzanie analiz stanu prawnego przedsiębiorstwa wynikającego z przepisów o ochronie środowiska,
  • w obsłudze podmiotów związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych, w tym również opiniowania stosownych decyzji i aktów prawa miejscowego, udział w tworzeniu regulaminów czystości, umów na odbiór i przekazywanie odpadów. W przedmiotowej tematyce zakres usług obejmuje zarówno tworzenie, opiniowanie właściwych aktów prawa miejscowego, decyzji związanych z realizacją obowiązków w zakresie odbioru odpadów, opiniowanie i wsparcie prawne działalności podmiotów, zajmujących się odbiorem oraz przetwarzaniem odpadów komunalnych,
  • wykonywanie audytów prawnych w celu oceny zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami normy.

 

“Gdy ustaje przyczyna, dla której wydano ustawę, traci moc sama ustawa.”

– prawo rzymskie